NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOCHNI
32-700 BOCHNIA
UL. PARKOWA 3

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTOR DS KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w MOSiR był niższy niż 6%

1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy):
a) Wykształcenie (charakter, typ szkoły): wyższe magisterskie
b) Wymagany profil (specjalność): ekonomia, administracja, prawo
c) Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia
d) Staż pracy: 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw administracyjnych lub kadrowych w jednostce samorządoweje) Obywatelstwo: polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
f) Wymagana znajomość przepisów:
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa prawo zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Kodeks pracy oraz inne akty normatywne związane z wykonywaną pracą.

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

a) Predyspozycje osobowościowe:
– odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, odporność na stres, systematyczność, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole

b) Umiejętności:
– obsługa urządzeń biurowych,
– obsługa komputera, mile widziana znajomość programów kadrowych

3. Zakres zadań wykonywanych na wolnym stanowisku urzędniczym:
1. Prowadzenie administracji kadrowej pracowników jednostki organizacyjnej, zgodnie z przepisami prawa.
2. Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
3. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
4. Sporządzanie wszelkich umów o pracę, umów zlecenia oraz o dzieło.
5. Prowadzenie całości spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem, nagrodami jubileuszowymi.
6. Prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, wykorzystywania urlopów, prowadzenia ewidencji czasu pracy, karania pracowników.
8. Koordynacja działań związanych ze sporządzaniem okresowych ocen pracowniczych.
9. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze służbą przygotowawczą.
10. Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa.
11. Nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
12. Organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP,
13. Rejestracja korespondencji przychodzącej do jednostki i wychodzącej,
14. Segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów/ osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw,
15. Redagowanie pism,
16. Kierowanie ruchem telefonicznym i osobowym czyli przyjmowanie telefonów i interesantów,
17. Wprowadzanie faktur przychodzących do systemu informatycznego,
18. Przygotowanie dokumentacji księgowej według standardów uzgodnionych z działem finansowo-księgowym, opisywanie faktur przychodzących i ich kontrola pod względem merytorycznym,
19. Gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych,
20. Prowadzenie kasy MOSiR
21. Przyjmowanie wpłat, obsługa kasy fiskalnej, bieżące rozliczanie kasy z utargu dziennego, sporządzanie raportów z utargu,
22 Wystawianie faktur,
23 Kontrola zgodności faktur z rejestrem zakupów i sprzedaży
24. Windykacja należności od kontrahentów.
25 Przygotowywanie delegacji sędziowskich i ich rozliczanie,
26 Monitorowanie zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi
27 Przygotowanie i nadzór nad zamówieniami publicznymi na potrzeby administracyjne.
28. Systematyczne kontrolowanie terminów wykonywania zadań,
29. Wykonywanie innych, wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez dyrektora MOSiR Bochnia oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami MOSiR.

4. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:
Praca biurowa: stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe
Praca wykonywana w godzinach pracy biura MOSiR Bochnia, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy mieści się na I piętrze budynku, w którym brak jest dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zatrudnienie pełen etat w ramach umowy o pracę.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – opatrzony stosowną klauzulą oraz własnoręczne podpisy,

2) życiorys (curriculum vitae) – opatrzony stosowną klauzulą oraz własnoręczne podpisy,

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (dowód osobisty do okazania przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej)- druk oświadczeń do wyboru, o których mowa w lit. c) i d) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu dokumenty potwierdzającego obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP – w przypadku naboru na wolne stanowiska związane z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa (dokument do okazania przez kandydata, podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed ogłoszeniem naboru z uwzględnieniem ewentualnych urlopów bezpłatnych) potwierdzające wymagany na danym stanowisku staż pracy lub kserokopie zaświadczeń o pobieraniu zasiłku lub stypendium z urzędu pracy,

7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach – w przypadku ich posiadania,

8) ewentualne referencje,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – druk oświadczeń stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

10) w przypadku osób, o których mowa w pkt 4) również dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej,

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym – o ile znajdzie się w gronie maksymalnie 5 kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełnili wymagania niezbędne i dodatkowe oraz którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Kandydaci, którzy spełnia ww. wymogi formalne przechodzą do następnego etapu naboru, którym jest test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna / rozmowa kwalifikacyjna. (należy wybrać)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni, ul. Parkowa 3, 32-700 Bochnia lub przesyłać pocztą na adres MOSiR z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds kadrowo-administracyjnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacjiw terminie do dnia 22.10.2020 r. do godz. 16.00

Aplikacje, które wpłyną do MOSiR Bochnia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Informacja o wynikach wstępnej selekcji (analizy dokumentów aplikacyjnych) umieszczona będzie wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.malopolska.pl/mosirwbochni,m,280869,nabory.html) oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą wstępną selekcję zostaną o tym powiadomieni telefonicznie na wskazany w aplikacji nr telefonu.

*Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282.).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 3, 32-700 Bochnia.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Dorota Błoniarczyk, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 3, 32- 700 Bochnia, tel. (014) 6122540 e-mail: dorotabloniarczyk@mosirbochnia.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji naboru na stanowisko urzędnicze – wymóg wynikający z przepisu prawa.

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji/naboru prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

7. Odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe po zrealizowaniu zadania, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących Administratora.

Bochnia, dnia 08.10.2020 r.

Dyrektor MOSiR

(-) Sabina Bajda

Sporządziła:

Dorota Błoniarczyk

Share on

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content