Parking

>
Parking
PARKING PŁATYNY NIESTRZEŻONY PRZY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W BOCHNI

Parking płatyn niestrzeżony przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Bochni obowiązuje od dnia 1 marca 2023r.

1. Teren parkingu stanowi integralną część Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni, położonej przy ulicy
ks. J. Poniatowskiego 32.
2. Zarządcą parkingu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni, z siedzibą w Bochni przy ul. Parkowej 3, 32-700 Bochnia.
3. Wjazd na teren parkingu, zwanego dalej „Parkingiem”, możliwy jest tylko i wyłącznie dla uprawnionych właścicieli i użytkowników pojazdów posiadających ważne umowy najmu miejsc parkingowych lub posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.
4. Korzystający z parkingu jest zobligowany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a poprzez wjazd na jego teren akceptuje zawarte w nim warunki i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
5. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy posiadają ważną umowę najmu i zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.
6. Informacje o wysokości opłat z tytułu najmu miejsc parkingowych i zasadach najmu tych miejsc umieszczone są na terenie parkingu oraz na stronie internetowej www.mosirbochnia.pl. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.
7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem. W przypadku niezgodnego
z Regulaminem zaparkowania pojazdu, zostanie on odholowany na koszt korzystającego.
8. Na terenie parkingu zabrania się:
a) palenia lub używania otwartego ognia,
b) magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
b) naprawiania, mycia lub odkurzania samochodów,
c) wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu,
d) pozostawiania Pojazdu z pracującym silnikiem,
e) parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu,
e) zatrzymywanie i parkowanie pojazdów na drogach dojazdowych, ewakuacyjnych i wewnętrznych, lub
w miejscach innych niż wyznaczone do parkowania,
f) zatrzymywanie i parkowanie w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.
9. Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
a w szczególności substancje łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarządcy parkingu lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zarządcy parkingu o wyrządzeniu szkody.

11. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach oraz przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Parkingu.

12. Wyłącza się odpowiedzialność MOSiR Bochnia z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów

i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

13. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

14. Zarządca parkingu zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł neto (słownie: dwieście złotych 00/100), w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel.

15. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia MOSiR Bochnia będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

16. Reklamacje należy listownie na adres ul. Parkowa 3, 32-700 Bochnia. Zarządca parkingu rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych.

1-6 miesięcy

150,00 zł

miesięcznie

7-12 miesięcy

135,00 zł

miesięcznie

>12 miesięcy

120,00 zł

miesięcznie

Wszystkie ceny są cenami netto.

Do podanych cen należy do liczyć podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

W celu wynajęcia miejsca parkingowego prosimy o kontakt telefoniczny:

  •    14 610 01 88
  •    +48 662 512 649

Reklamacje należy listownie na adres ul. Parkowa 3, 32-700 Bochnia. Zarządca parkingu rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni roboczych.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Skip to content